header

Latvijas D?rzu biedr?ba ir sabiedriska organiz?cija, kuras m?r?is ir inform?cijas apmai?a un sabiedr?bas integr?cija sakoptas vides un d?rzu kult?ras att?st?bai Latvij?.

APTAUJA

K? j?s uzzin?j?t par "Latvijas D?rzu Biedr?ba" m?jas lapu?
 

REKL?MA

Reklāmkarogs
Latvijas D?rzu biedr?bas r?kot?s lekcijas mart? PDF Drukāt E-pasts
Autors Latvijas D?rzu Biedr?ba   

3.marts Ka?epju audz?anas nosl?pumi. Ko var pagatavot no ka?ep?m. Ka?epes mazd?rzi?? un k? perspekt?va nozare. Iesp?ja tikt pie ka?epju s?kl?m, degust?t da?dus ka?epju k?rumus. Lektors ka?epju audz?t?js, Adzelvieu saimnieks J?nis Gr?nbergs (praktisk?s nodarb?bas augusta beig?s, ka?epju audz?anas saimniec?b?)

Ka?epju audz?t?js, Adzelvieu saimnieks J?nis Gr?nbergs..


10. marts Interesanti jaunumi d?rzam. Skuju un lapu koki un kr?mi. Perspekt?vi ?rzemnieki latvieu d?rzi?am. Padomi izv?l? un kopan?. Lektore st?daudz?tavas Igaijas saimniece Aija Kakure

17. marts Dekorat?vi ?dens objekti d?rz? (d?rza baseini, str?klakas, dab?gi d??i, u.c.) un apst?d?jumi pie tiem. ?densaugu sortiments un kur tos ieg?d?ties. Lektore Marianna Smona

31. marts
K? izaudz?t izcili skaistas vasaras un citas pu?es d?rza rotai un grieztajiem ziediem ( asteres, delf?nijas, anemones, pu?zirn?i, u.c.). Knifi zile?u audz?an?. B?s ekskluz?va iesp?ja ieg?d?ties Latvij? audz?tu un selekcion?tu pu?u s?klas. Lektors pu?kopis M?rti? Maltenieks

Jaunums!

Cikls Ezot?rika d?rz?.
11. mart? Akme?u ener??tika. K? tos izvietot un izmantos sav? un augu lab?. ?deres. Der?gie un kait?gie starojumi. Lektors dziednieks Viktors Koc?ns

18. marts Fen-ui principi d?rza iek?rtoan?. Ko ar tiem var pan?kt, main?t. Augu izvietojums, kr?su noz?me, ?dens, u.c. Lektore d?rzu ier?kot?ja Sandra Ozola

25. marts D?rznieka kalend?rs (lapu, sak?u, ziedu, aug?u dienas to izmantoana d?rza darbu pl?noan?. Prognozes par gaid?mo pavasari un vasaru. Lektores v?rojumi par dabas sakar?b?m M?ras dien?. Kosmoss d?rz?. Lektore agronome Ilze ola.

Nodarb?bas notiek R?g?, Kandavas iel? 2, LU Bot?niskaj? d?rz?. S?kums plkst. 10.00
Iepriek pieteikties pa t?lr. 29477564 vai 26117817

 

V?RDA DIENAS

ODIEN V?RDA DIENU SVIN 09-2016 : Lana, Sergejs, Svetlana

PAS?KUMU KALEND?RS

Septembris 2016 Oktobris 2016
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30